photo
Rank
Name
Total Distance (Km)
Days
City
ashok
1
Ashok Singh
951.85
21|21
Neem Ka Thana
Vishnu-Tak
2
Ankur Kumar
876.95
21|21
Meerut
Vishnu-Tak
3
Hiteshi Singh
701.02
21|21
Ajmer
Mahendra Singh
4
Shalu Dudeja
599.58
21|21
New Delhi
Mandeep
5
Dr. Akram Khan
471.48
21|21
Ajmer
Praveen Choudhary
6
Vishnu Tak
433.33
21|21
Jaipur
Mandeep
7
G. Mohan Rao
406.4
21|21
Mysoor
Sagar
8
Rakesh Kharsu
327.24
21|21
Delhi
namit
9
Vikram Yadav
296.50
21|21
Jaipur
Mahendra Singh
10
Dushyant Dimania
277.12
21|21
Delhi
Ravi Singh
11
Monika Sood
267.92
21|21
Gujarat
Mandeep
12
Neeraj Panwar
264.87
21|21
Jaipur
Mahendra Singh
13
Vishnu Agarwal
239.28
21|21
Jaipur
Mahendra Singh
14
Hamid Raza
229.59
21|21
Hyderabad
Ravi Singh
15
Ghewar Chand
226.23
21|21
New Delhi
Mahendra Singh
16
Virendra Rana
222.76
21|21
Udaipur
Mahendra Singh
17
Gurleen Arora
221.03
21|21
Delhi
Mahendra Singh
18
Amardeep Singh
213.26
21|21
New Delhi
Mahendra Singh
19
Pankaj Kargeti
203.77
21|21
New Delhi
Ravi Singh
20
Manoj Sah
203.2
21|21
--
Mahendra Singh
21
Parikshit Shah
201.06
21|21
Jaipur
Mahendra Singh
22
Vikash Yadav
197.98
21|21
Jaipur
Sagar
23
Raman Gauba
193.72
21|21
New Delhi
Mahendra Singh
24
Shwetansh Dhar
185.68
21|21
New Delhi
Ravi Singh
25
Satbir Singh
182.64
21|21
Jammu
Mahendra Singh
26
Rizwan Shaikh
180.22
21|21
Madhya Pradesh
namit
27
Dr. Namit Sharma
176.99
21|21
Jaipur
Mahendra Singh
28
Sandeep Yadav
163.83
21|21
Khejroli
Ravi Singh
29
Sushil Kukrety
160.72
21|21
Dehradun
Ravi Singh
30
Vijay Laxmi Shekhawat
160.71
21|21
Jaipur
Mahendra Singh
31
Rajesh Kumar
160.60
21|21
Jaipur
Sujoy
32
Siddhartha Tome
158.20
21|21
Utter Pradesh
Mahendra Singh
33
Amit Narang
145.94
21|21
New Delhi
Mahendra Singh
34
Kiran bichare
140.53
21|21
Pune
Mahendra Singh
35
Gayatri Kundu
133.80
21|21
Delhi
Ravi Singh
36
Ravi Yadav
132.52
21|21
Roorki
Mahendra Singh
37
Ritika Joshie
125.52
21|21
Jaipur
Ravi Singh
37
Bharat Bairwa
125.52
21|21
Kolkata
Mahendra Singh
38
Dimple Anand
124.81
21|21
Delhi
Vikash
39
Jayant Jathar
120.18
21|21
Kolkata
Ravi Singh
40
Sandeep Bhandari
116.39
21|21
Delhi
Amit
41
Rajneesh Kumar
113.47
21|21
Delhi
Asha Yadav
42
Rao Sandeep Yadav
112.63
21|21
Jaipur
Mahendra Singh
43
Abhay Kohli
112.46
21|21
Delhi
Ravi Singh
44
Shilpa Chaku Handoo
111.50
21|21
Jammu
Ravi Singh
45
Aseem Juneja
110.28
21|21
Delhi
Vikash
46
Arun Nama
108.11
21|21
Jaipur
Ravi Singh
47
Aditya Vaid
106.08
21|21
Uttarakhand
Ravi Singh
48
Kumar Anudeep
104.92
21|21
Delhi
Ravi Singh
49
Nishant Kaushik
102
21|21
Delhi
Mahendra Singh
50
Jagmohan Upadhaya
100.32
21|21
Delhi